Wywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy | Informacja to każdy czynnik, dzięki któremu ludzie [...] mogą bardziej sprawnie, celowo działać

Podział wywiadu gospodarczego.


Wywiad gospodarczy możemy podzielić ogólnie na dwie grupy w zależności od szerokości pola zainteresowania:


  • wywiad wszechstronny – możemy go nazwać systemem alarmowym, nie ma zidentyfikowanych potrzeb informacyjnych. Ma charakter wszechstronny i powinien informować o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Innymi słowy wywiad wszechstronny stale i całościowo monitoruje sytuację, konkurenta, etc.
  • wywiad ukierunkowany – jest działaniem wyraźnie ukierunkowanym na określony cel w czasie i przestrzeni.

Ze względu na sposób pozyskiwania informacji, a także sam typ informacji jakimi interesuje się wywiadowca, możemy wywiad podzielić na:

  • wywiad biały – jest pozyskiwaniem informacji w sposób zupełnie jawny i tym samym nie dotyczy informacji objętych jakąkolwiek klauzulą i innych chronionych w odmienny sposób.
  • wywiad czarny – jest przeciwieństwem wywiadu białego i można go określić jako szpiegostwo. Celem są wszystkie informacje chronione prawnie i/lub fizycznie. Do ich zdobycia wykorzystuje się wszelkie możliwe środki i metody, przede wszystkim niejawne, nielegalne, często noszące znamiona przestępstwa.

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje wywiadu możemy przyporządkować również innym wywiadom, nie tylko gospodarczemu, ale również działaniom wywiadowczym prowadzonym przez instytucje państwowe i inne.

Co się tyczy jednak ściśle wywiadu gospodarczego, to niezwykle rozbudowana struktura zainteresowań wywiadowczych i tym samym możliwość rozróżniania szeregu rodzajów tegoż wywiadu. Wielu specjalistów mówi o wywiadzie gospodarczym nazywając go wywiadem o konkurentach, konkurencji lub konkurencyjnym. Inni mówią o wywiadzie ekonomicznym, a jeszcze inni uznają wywiad gospodarczy jako ogół, a w nim wywiad konkurencyjny, wywiad ekonomiczny, wywiad przemysłowy lub technologiczny. W podgrupach tych rozróżniają następnie między innymi wywiad o produktach/usługach, wywiad o strategii marketingowej, wywiad o personelu, wywiad finansowy, wywiad o promocji, wywiad o cenach, a także wywiad o klientach, wywiad o Internecie, wywiad w zakresie benchmarkingu i inne.

Jak widać, w tak młodej dziedzinie jaką jest wywiad gospodarczy, na dzień dzisiejszy trudno mówić o jednolitej strukturze i wszystko zależy tutaj od autora, który w danej chwili przedstawia swoje racje.

Działania profesjonalnego wywiadowcy gospodarczego, jednak pozostają te same, bez znaczenia której nazwy użyjemy.


powrót do spisu treści
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Brak komentarzy do tego artykułu.